Seuran säännöt – Helsingin Taitoluisteluklubi

Helsingin Taitoluisteluklubi ry:n säännöt

1 §  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Helsingin Taitoluisteluklubi ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Seuran tarkoituksena on edistää ja ylläpitää taitoluistelun kilpailu- ja harrastustoimintaa.  Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.Tarkoituksen toteuttamiseksi seura:

 1.  Tarjoaa
  • luistelun perusopetusta erityisesti lapsille ja nuorille;
  • harjoitus- ja valmennustoimintaa jäällä ja oheisharjoituksissa;
  • kilpailutoimintaa;
  • näytöksiä;
  • ohjaustoimintaa;
  • kunto- ja terveysliikuntaa;
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa; ja
  • koulutustoimintaa.
 2. Osallistuu keskusteluun paikallisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa taitoluistelu- ja liikuntakysymyksissä.
 3. Vaikuttaa alueellisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 4. Edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1. Harjoittaa tarkoitukseen liittyvää julkaisutoimintaa.
 2. Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita.
 3. Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
 4. Järjestää huvitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 5. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 6. Omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta.

3 § SEURAN JÄSENYYDET
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Taitoluisteluliitto ry:een, jonka sääntöjä se jäsenyhdistyksiä velvoittavin osin noudattaa. Lisäksi seura voi kuulua muihin tarpeelliseksi katsomiinsa yhteisöihin. 

4 §  SEURAN TUNNUS
Seuran tunnuksena on jäsenmerkki, jonka jokainen seuran jäsen on oikeutettu lunastamaan. Merkki voidaan antaa muistoksi myös muulle kuin seuran jäsenelle.Henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa ja sen tarkoitusperien toteuttamista, voi seuran hallitus myöntää kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin. Ansiomerkkien jakoperusteet vahvistetaan seuran kokouksessa.

5 §  SEURAN JÄSENET
Seuran jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäsenet ovat:

 1. Kunniajäseniä, joiksi seura voi kutsua toiminnassaan erityisen ansioituneita henkilöitä.
 2. Varsinaisia jäseniä, jotka suorittavat kevätkokouksessa määrättävän vuosittaisen jäsenmaksun. Vuosittainen jäsenmaksu koskee tilikautta.
 3. Kannattajajäseniä, joko luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat kevätkokouksessa määrättävän kertakaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun.

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi kutsuminen tapahtuu seuran kokouksessa.

6 §  SEURAN JÄSENEN EROAMINEN
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa sekä eroamiskuukautta ja sitä seuraavaa kuukautta koskevat maksut ja sitoumuksiin perustuvat maksut.

7 § JÄSENEN ERONNEEKSI KATSOMINEN
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 24 kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien. 

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMENPITEET
8.1. Yleinen periaate
Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta yhdistyslain 14 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä tai jos tämä toimii vastoin seuran tarkoitusperiä, rikkoo seuran sääntöjä tai seuran kokouksen tai seuran hallituksen päätöksiä, jättää jäsenille määrätyt maksut maksamatta, syyllistyy antidoping-rikkomukseen tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita.Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksestä on lähetettävä ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjatulla kirjeellä viiden päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti seuran hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen tiedoksi saamisesta.

8.2 Antidoping –rikkomukset 
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/ Suomen antidopingtoimikunta ADT:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.Dopingrikkomuksia ovat mm.:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen

Siltä osin kuin doping –rikkomus tapahtuu seuran järjestämässä kilpailussa tai harjoitustilanteessa, seuran hallituksen määräämänä seuraamuksena voi olla:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, kansalliselle lajiliitolle ja kansainväliselle lajiliitolle.Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto (ISU) voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

8.3 Urheilun eettisten periaatteiden vastainen toimintaUrheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on mm.:1.     Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen;
 • Esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoituksissa, kilpailutilanteessa tai häiritsevä käyttäytyminen alkoholin vaikutuksen alaisena seuran muissa tapahtumissa; tai
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.

2.     Epäasiallinen käyttäytyminen

 • Törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntöjen vastainen toiminta kilpailu- ja harjoitustilanteessa;
 • Kiusaaminen, kuten nimittely, uhkailu, mitätöivät eleet, perättömien tietojen levittäminen ja jät-täminen ryhmän ulkopuolelle kilpailu- ja harjoitustilanteissa. Myös epäasiallinen käytös toisia kohtaan sosiaalisen median kanavissa kilpailu- ja harjoitustilanteissa sekä niiden ulkopuolella on kiusaamista.
 • Väkivalta ja/tai sukupuolinen häirintä kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai näiden ulkopuolella;
 • Epäasiallista toimintaa on myös vaaran aiheuttaminen itselle tai toiselle.

3.     Urheiluhuijaus

 • Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • Tuloksista etukäteen sopiminen
 • Kilpailutapahtuman manipulointi

4.     Vedonlyönti

 • Vedonlyönti omasta kilpailusta

5.     Lahjonta

 • Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin lajiliiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään.Seuran hallitus voi antaa seuraamuksena epäurheilijamaisesta käytöksestä varoituksen tai kilpailu- ja harjoittelukiellon, jonka kesto voi olla korkeintaan 2 kuukautta. Törkeissä tai toistuvissa tilanteissa hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Ennen seuraamuksen asettamista asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi.Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.Seuran valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa urheilija harjoituksista ja kilpailuista, jos on perusteltu syy epäillä, että urheilija on vaaraksi itselleen tai muille esimerkiksi päihteiden käytön johdosta. Tapahtuneesta tulee raportoida hallituksen puheenjohtajalle. 

9 §  SEURAN HALLITUS
Seuran asioita hoitaa kevätkokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi ja varajäsen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.Erovuorossa on vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Seuraan työsopimussuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi. Jos puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa tai on muutoin estynyt toimimasta kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen uusi seuraavassa seuran kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.Hallituksen toimikausi on tilikausi. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun saapuvilla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä.

10 §  SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa sekä juoksevissa asioissa ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa.

11 §   SEURAN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on yhdistyslaissa säädettyjen tehtävien lisäksi erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Huolehtia siitä että seuran toimintakertomus ja tilinpäätös tulee tehdyksi
 7. Huolehtia siitä, että toiminta- ja taloussuunnitelma tulee tehdyksi seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

12 §   SEURAN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Seuran tilikausi on 1.7. – 30.6.Tilinpäätös on jätettävä vähintään kolme (3) viikkoa ennen syyskokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen syyskokousta hallitukselle.

13 § SEURAN KOKOUKSET JA KOOLLEKUTSUMINEN
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.Seuran kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous pidetään loka-joulukuussa.Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä kuvatulla tavalla esityksen.Seuran kokouksesta ilmoitetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta joko sähköpostilla niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on seuran tiedossa sekä lisäksi seuran kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kaikki asiat, jotka kokouksessa käsitellään ja päätetään.

Seuran hallituksen päätöksellä seuran kokoukset, tai jokin niistä, voidaan järjestää etäkokouksena teknisen apuvälineen avulla. Hallitus päättää etäosallistumisen järjestämisen käytännön toteutustavasta.

14 §  SEURAN JÄSENEN ÄÄNIVALTA KOKOUKSESSA
Seuran kokouksissa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet, 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 §  SEURAN VARSINAISET KOKOUKSET
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. vahvistetaan tilitarkastajien palkkio
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen toimihenkilöt
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen ehdotuksensa seuran hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

16 §  SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa ja vaaditaan, että puolesta annettujen äänien tulee olla vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.Seuran kokouksessa päätetään myös kiinteistöjen luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka seuran toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta.

17 §   SEURAN VAROJEN KÄYTTÖ PURKUTILANTEESSA
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen.